Zorgeloos en veilig online reserveren
 Persoonlijke klantenservice
 Groot aanbod in binnen- en buitenland

Algemene voorwaarden

www.last-minute-bungalow.be

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE WWW.LAST-MINUTE-BUNGALOW.BE

Artikel 1 Definities

1.1 A-Vakanties, hierna te noemen AV, beheert de website www.last-minute-bungalow.be, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een vakantiewoning in contact te treden met de betreffende touroperator, eigenaar dan wel beheerder.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. A-Vakanties, gevestigd aan Goilberdingerdijk 45A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55155057;
b. huurder: de natuurlijke persoon die via de website in contact treedt dan wel wenst te treden met een verhuurder van een vakantiewoning;
c. verhuurder: de touroperator, eigenaar of beheerder van een vakantiewoning die een vakantiewoning wenst te verhuren;
d. gebruiker: de huurder of verhuurder die gebruik maakt van de diensten die op de website worden aangeboden;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en AV;
f. website: de website www.last-minute-bungalow.be.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen AV en de gebruiker waarop AV deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door AV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AV en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website kan links bevatten naar andere websites dan www.last-minute-bungalow.be. AV kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. AV kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 De diensten

De diensten op de website worden niet aangeboden:
a. aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
b. aan bedrijven.

Artikel 5 Klachten en verjaring

5.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
A-Vakanties
Goilberdingerdijk 45A
4106LC  Culemborg
tel: +31 (0)345 506847 (maandag, dinsdag en donderdag 9:00-12.00 uur en 13.00-16:00 uur)

5.2 Klachten worden door AV binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
5.3 Alle aanspraken jegens AV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij AV zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden, prijsverschillen en/of tikfouten bevatten. AV is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden, prijsverschillen en/of fouten.
6.2 AV streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
6.3 AV kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. AV zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. AV is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
6.4 AV is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij AV te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
6.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. AV staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
6.6 AV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
6.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AV of haar ondergeschikten.

Artikel 7 Overmacht

In geval van overmacht is AV niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover AV als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 AV en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
8.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, AV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en AV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan AV of aan de verhuurders. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 10 Diverse onderwerpen

10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Op elke overeenkomst tussen AV en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de gebruiker en AV zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van AV is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat AV zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HUURDERS

Artikel 11 Positie van AV

11.1 Via de website kan een huurder in contact treden met een verhuurder. Het gebruik van de website is voor eigen risico van de huurder. Elke beslissing tot het huren van een vakantiewoning als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
11.2 De huurder erkent dat AV op generlei wijze betrokken is bij de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
11.3 AV is op geen enkele wijze jegens de huurder verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een verhuurder.

Artikel 12 Huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder

12.1 Bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de verhuurder. De algemene voorwaarden van AV maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
12.2 Indien een verhuurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, is dat een zaak tussen de huurder en de verhuurder.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 AV draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
13.2 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de huurder wordt verstuurd, wordt de huurder gewezen op de mogelijkheid zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

AV is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal van de vakantiewoningen, beschrijving van een vakantiewoning en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die is aangeleverd door een verhuurder.
Foto's en beschrijvingen van de vakantieverblijven en bestemmingen op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reƫel beeld te geven van de werkelijkheid. Deze informatie en foto's worden door huiseigenaren aangeleverd welke persoonlijk verantwoordelijk zijn voor een juiste weergave. A-Vakanties acht zich niet aansprakelijk voor foto's waar auteursrechten op rusten en voor fouten of onjuistheden in omschrijvingen en foto's.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR particuliere VERHUURDERS bij advertenties plaatsen

Artikel 15 Aanvragen inlogcode

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dient de verhuurder via de website een inlogcode aan te vragen. De verstrekte inlogcode is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.

Artikel 16 Advertentie plaatsen particuliere verhuurders

16.1 De verhuurder kan een advertentie plaatsen door het online formulier in te vullen. Het formulier dient volledig en naar waarheid door de verhuurder te worden ingevuld.
16.2 AV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij van de verhuurder ontvangt. AV zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
16.3 AV zal de door de verhuurder verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen.
16.4 De verhuurder is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account door te geven.
16.5 Indien de verhuurder te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is AV gerechtigd zijn account te deactiveren, waardoor het voor de verhuurder niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van de website.
16.6 De verhuurder kan via zijn account de advertentie wijzigen en verwijderen.

Artikel 17 Uitvoering van de overeenkomst

17.1 Alle verbintenissen van AV voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
17.2 AV zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. AV kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 18 Duur van de overeenkomst

Bij het invullen van het online formulier bepaalt de verhuurder voor welke termijn hij de overeenkomst aangaat. Na het verstrijken van deze termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege. De overeenkomst wordt door AV niet automatisch verlengd.

Artikel 19 Betaling

19.1 De huurder dient eenmalig een bedrag te betalen voor de aangeboden diensten. Dit bedrag is afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan. De prijzen staan op de website vermeld.
19.2 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
a. middels automatische incasso;
b. middels Ideal;
c. middels creditcard.
19.3 De verhuurder kan pas een advertentie plaatsen op het moment dat AV het factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 20 Oneigenlijk gebruik van de website

20.1 De verhuurder zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.
20.2 Indien de verhuurder zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is AV gerechtigd het account van de verhuurder te deactiveren.

Artikel 21 Positie van AV

21.1 De verhuurder erkent dat AV de website slechts ter beschikking stelt aan verhuurders en aan internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in het huren van een vakantiewoning, dat AV op generlei wijze betrokken is bij de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
21.2 De verhuurder erkent dat AV het recht heeft de aangeleverde informatie en gegevens van de vakantiewoning redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de plaatsing op de website voldoet aan de daaraan door AV gestelde (redactionele) eisen.
21.3 De verhuurder erkent dat AV het recht heeft de advertentie van de verhuurder van de website te verwijderen indien verhuurders of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
21.4 Indien de verhuurder een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de huurders in het geding komen, dan kan AV de advertenties van de verhuurder met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren.

Artikel 22 Verplichtingen van de particuliere verhuurder

22.1 De verhuurder is gehouden de te huur aangeboden vakantiewoning naar waarheid te omschrijven.
22.2 De verhuurder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal op de website.
22.3 De informatie die door de verhuurder op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het verhuren van een vakantiewoning. De website mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de verhuurder in het algemeen aan te prijzen.
22.4 De verhuurder dient de advertentie te plaatsen in de rubriek welke het meest verband houdt met de vakantiewoning.
22.5 Het is niet toegestaan voor dezelfde vakantiewoning meerdere advertenties te plaatsen. Dubbele advertenties kunnen door FP verwijderd worden.
22.6 De verhuurder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat informatie over de vakantiewoning wordt verwijderd of aangepast zodra de woning niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
22.7 Indien de verhuurder niet voldoet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel, dan is AV bevoegd de advertentie met onmiddellijke ingang van de website te verwijderen.

Artikel 23 De huurder

23.1 De huurder bepaalt zelf met welke verhuurder hij een huurovereenkomst wil afsluiten.
23.2 AV oefent geen enkele invloed uit op de keuze van de huurder. AV is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gederfde winst doordat de huurder geen huurovereenkomst sluit met de verhuurder.
23.3 Informatie en/of bevestigingen worden door de verhuurder rechtstreeks aan de huurder verstrekt. AV is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet geheel of verkeerd aankomen van de informatie en/of bevestiging.

Artikel 24 Vrijwaring

24.1 De verhuurder vrijwaart AV voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de verhuurder geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de verhuurder op verzoek van AV voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin AV door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de verhuurder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
24.2 De verhuurder vrijwaart AV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de verhuurder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 25 Gebruik van gegevens van huurders

Het is de verhuurder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
b. het verzamelen van e-mailadressen van huurders.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

AV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de verhuurder toegepaste inlogcode. AV kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcode van de verhuurder.

Artikel 27 Ontbinding

27.1 AV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de verhuurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst AV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de verhuurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de verhuurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
27.2 Voorts is AV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 28 Beveiliging en internet

AV zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de verhuurder via de website ingevoerde gegevens, maar AV kan ter zake geen garantie geven.